Na našich stránkach používame cookies.  Bližšie informácie nájdete v podstránke GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť:

LUTRANS - METAL, spol. s r. o.

so sídlom Fraňa Mojtu 273/8, 949 01 Nitra, IČO: 31 607 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 39990/N

Kontaktné údaje: , tel. +421 424634510.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nákup, predaj a dodanie tovaru

Spoločnosť LUTRANS - METAL, spol. s r. o. spracúva na účely nákupu, predaja a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka (obchodného partnera): meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa dodania tovaru, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet našej spoločnosti).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

  • čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Bez poskytnutia nevyhnutných údajov, nie je možné zmluvu uzatvoriť;
  • čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané na základe plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti vedenia účtovníctva, odvodu daní a pod. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy a podľa osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Príjemcovia osobných údajov

Za účelom realizácie podnikateľskej činnosti sú osobné údaje poskytované zmluvným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú realizáciu produktu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom aizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Spoločnosť môže informácie o používaní webovej stránky použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webových stránok spoločnosti za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobné údaje.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR nasledovné práva:

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie),
  • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov ak sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe jej súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu: alebo písomne na adrese:

LUTRANS - METAL, spol. s r. o., Fraňa Mojtu 273/8, 949 01 Nitra.

 

Vytlačiť